Opis innowacji pedagogicznej z zakresu języka polskiego "Dziennikarsko-kulturoznawcze spojrzenie na świat"

data dodania: 16.04.2010

W dobie rozwoju technologii informacyjnej, powszechnego dostępu do komputerów i Internetu istnieje niebezpieczeństwo zawężenia horyzontów myślowych młodzieży do stechnizowanego pojmowania świata, a co za tym idzie zaniedbania wszechstronnego rozwoju człowieka – szczególnie w zakresie nauk humanistycznych. Motywowani humanistyczną ideą: "Nic co ludzkie nie jest mi obce" wychodzimy z propozycją utworzenia w roku szkolnym 2010/2011 klasy, w której realizowana byłaby innowacja pedagogiczna - "Dziennikarsko-kulturoznawcze spojrzenie na świat".

Celem innowacji jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania kulturą, kształtowanie poczucia piękna i umiejętności odbioru dzieł kultury, a przede wszystkim rozwijania talentów pisarskich poprzez liczne formy dziennikarskie.

Wprowadzana innowacja przewiduje 2 dodatkowe godziny w tygodniu języka polskiego, które przeznaczone zostaną na pogłębianie wiedzy z zakresu dziennikarstwa i wiedzy o kulturze oraz kształtowanie umiejętności redakcyjnych. Zakres realizowanego materiału będzie poszerzony o treści, których nie ujęto w podstawie programowej, a które są bardzo istotne dla wszechstronnego rozwoju człowieka. Podczas realizacji dodatkowych godzin uczniowie będą poznawać różne formy artystycznego wyrazu poprzez żywy kontakt ze sztuką i kulturą (teatr, film, galerie, muzea). Innowacja zakłada współpracę z mediami, instytucjami kultury i uczelniami wyższymi specjalizującymi się w zakresie dziennikarstwa poprzez m.in. uczestnictwo w wykładach i warsztatach. W tym celu nawiązaliśmy kontakt z  Zakładem Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, radiem Merkury, Śremskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Śremskim, lokalną telewizją Relax (i innymi instytucjami kultury).