Opis innowacji pedagogicznej z zakresu języka angielskiego “My English Point of View”

autor: Robert Orłowski, data dodania: 16.04.2010

Zważywszy na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na osoby swobodnie posługujące się językami obcymi, postanowiliśmy wyjść z propozycją utworzenia w roku szkolnym 2010/2011 klasy, w której realizowana byłaby innowacja pedagogiczna z zakresu języka angielskiego - “My English Point of View”.

Głównymi założeniami innowacji są: rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językami obcymi (językiem angielskim), rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach szczególnie jeżeli chodzi i umiejętność mówienia w języku angielskim), rozwijanie pasji czytania literatury anglojęzycznej, rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe, a także zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych.

Wprowadzona innowacja przewiduje 2 godziny dodatkowe w tygodniu z języka angielskiego. Godziny te zostaną przeznaczone na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego, wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego (elementy historii, geografii, życia codziennego, literatury kultury masowej, itp.), doskonaleniu poszczególnych umiejętności językowych oraz umiejętności stosowania tejże wiedzy w sytuacjach praktycznych. Zakres realizowanego materiału zostanie rozszerzony o treści, których nie ujęto w podstawie programowej, a które są bardzo istotne w dalszej edukacji językowej. Podczas realizacji dodatkowych godzin uczniowie będą mieli możliwość zdobycia większej ilości informacji oraz zastosowania ich w praktyce. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwijanie umiejętności mówienia i swobodnego wyrażania myśli oraz prowadzenia rozmowy w języku angielskim.

Jednym z celów innowacji jest wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zdobywania wiedzy, dlatego też planowane jest wykorzystanie programów komputerowych, Internetu, elementy e-learningu, a także udział w programie e-Twinning (wspólne projekty edukacyjne tworzone w języku angielskim wspólnie z uczniami szkół innych krajów).

Nawiązaliśmy współpracę z uczelnią wyższą zajmującą się językiem angielskim (Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie.