Opis innowacji humanistycznej z elementami informatyki "Humanista w cyberprzestrzeni"

autor: Mariola Worobiew, Marek Juskowiak, data dodania: 8.05.2012

Umiejętność korzystania z technologii informacyjnej potrzebna jest również humanistom. Dlatego wychodzimy z propozycją stworzenia w roku szkolnym 2012/2013 innowacji pedagogicznej "Humanista w cyberprzestrzeni". Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Zaproponowana innowacja pedagogiczna ma na celu stworzenie nowoczesnego humanisty. Potrzeba jej wprowadzenia wynika z konieczności przygotowania uczniów do życia w realnym świecie i dostosowania się do nowych sytuacji. Planowana innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów zainteresowanych językiem ojczystym, historią naszego państwa, nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz do tych, którzy chętnie poszerzą swoją wiedzę na temat swojego regionu.

Wprowadzana innowacja obejmowałaby cały cykl nauki klasy, czyli od września 2012 r. do czerwca 2015 r. i przewiduje 3 dodatkowe godziny tygodniowo (1. godzina języka polskiego, 1. godzina historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, 1. godzina informatyki). Godziny te zostaną przeznaczone na pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności stosowania jej w praktyce. Zakres realizowanego materiału zostanie rozszerzony o treści, których nie ujęto w podstawie programowej, a które są istotne w dalszym procesie edukacji.

Realizacja innowacji w cyklu trzyletnim zakłada współpracę z : Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie, Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, Biblioteką Kórnicką, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie, Muzeum Śremskim, Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Rezerwatem Archeologicznym w Gieczu, Urzędem Miasta i Gminy w Śremie i Starostwem Powiatowym w Śremie. Opierając się na uzdolnieniach i zainteresowaniach humanistycznych uczniów cel nowatorstwa chcemy osiągnąć m.in. przez wdrożenie zagadnień realizowanych w formie lekcji wyjazdowych, podczas których gimnazjaliści będą mieli możliwość wzięcia udziału w wystawach, prelekcjach, odczytach, warsztatach, imprezach kulturalnych, festiwalach oraz prezentacjach. W założeniu klasa innowacyjna będzie publikować na łamach gazety elektronicznej efekty swojej pracy w postaci artykułów i prezentacji multimedialnych.