Opis innowacji pedagogicznej z zakresu matematyki, fizyki i chemii "POZNAJĘ ŚWIAT Z PRZEDMIOTAMI ŚCISŁYMI"

autor: M. Kramer-Wachowiak, R. Piasecki, K. Worobiew, data dodania: 16.05.2012

"POZNAJĘ ŚWIAT Z PRZEDMIOTAMI ŚCISŁYMI"

Wstęp

Biorąc pod uwagę coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na osoby z wykształceniem ścisłym, postanowiliśmy wyjść z propozycją utworzenia w roku szkolnym 2012/2013 klasy, w której realizowana byłaby innowacja pedagogiczna "Poznaję świat z przedmiotami ścisłymi". Innowacja dotyczy trzech przedmiotów: matematyki, fizyki i chemii. Została ona opracowana na podstawie programów: z matematyki - "Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum" M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech; z fizyki - "Program nauczania fizyki w gimnazjum. Spotkania z fizyką" Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik; z chemii - „Program nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery” Teresa Kulawik, Maria Litwin poprzez rozszerzanie wiedzy zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym.

Głównymi założeniami innowacji są: rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania przedmiotami ścisłymi; rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów; rozwijanie umiejętności badawczych i społecznych uczniów a także kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.

Cele szczegółowe:

  • zainteresowanie fizyką i chemią poprzez obserwowanie pokazów nauczycielskich i wykonywanie doświadczeń chemicznych i eksperymentów fizycznych;
  • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy ilościowej i jakościowej przeprowadzanych doświadczeń oraz prezentacji uzyskanych wyników;
  • kształtowanie umiejętności dostrzegania korelacji miedzy różnymi przedmiotami;
  • rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów;
  • wzbudzanie motywacji do samodzielnego uczenia się i "odkrywania świata";
  • uczenie krytycznego, analitycznego myślenia i umiejętności wyciągania jakościowych i ilościowych wniosków;
  • kształtowanie u uczniów umiejętności pozyskiwania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł;
  • doskonalenie umiejętności poszukiwania rozwiązań różnymi metodami;
  • uzyskanie przez uczniów dobrych wyników na egzaminie gimnazjalnym ( szczególnie w części matematyczno - przyrodniczej);
  • przygotowanie do dalszej nauki w szkołach o profilu ścisłym i technicznym.

Formy realizacji

Wprowadzana innowacja przewiduje 3 dodatkowe godziny w tygodniu (po jednej z każdego przedmiotu). Godziny te zostaną przeznaczone na pogłębianie wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności stosowania jej w sytuacjach praktycznych. Zakres realizowanego materiału zostanie rozszerzony o treści, których nie ujęto w podstawie programowej, a które są bardzo ważne w dalszej edukacji. Podczas realizacji dodatkowej godziny uczniowie będą mieli możliwość rozwiązywania większej ilości zadań problemowych, samodzielnego przeprowadzania doświadczeń oraz eksperymentów.

Jednym z celów innowacji jest wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zdobywania wiedzy, dlatego podczas zajęć wykorzystywać będziemy różne programy komputerowe ułatwiające modelowanie i symulację zjawisk z makro i mikroświata, oraz matematyczną analizę eksperymentów. Zamierzamy także wprowadzić elementy e-learningu.

Nawiążemy też współpracę z uczelniami wyższymi ( Wydziałem Matematyki i Informatyki oraz Wydziałem Fizyki UAM w Poznaniu, Politechniką Poznańską Pracownią Fizykochemii i Nanotechnologii Ośrodka Zamiejscowego UAM Collegium im. H. Święcickiego w Śremie), a także z zakładami funkcjonującymi na terenie Gminy Śrem np. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, Stacją Uzdatniania Wody, Stacją Oczyszczania Ścieków, Firmą BASF, Zakładem Utylizacji Opon, Jednostką Wojskową – Broń Chemiczna poprzez uczestnictwo w wykładach, pokazach i warsztatach.

Przewidywane efekty

Celem wprowadzenia innowacji jest podniesienie poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych. Uczniowie biorąc udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w trakcie całego cyklu edukacyjnego zdobędą nowe umiejętności i podniosą poziom posiadanych kompetencji kluczowych. Podejmowanie systematycznych działań doprowadzi do rozwijania i zwiększenia zainteresowania przedmiotami ścisłymi. Uzmysłowi uczniom zasadność zdobywania wiedzy i wskaże jej praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. Mierzalnym efektem wprowadzonej innowacji będą odnoszone przez uczniów sukcesy w konkursach przedmiotowych. Przyczyni się to do kreowania pozytywnego wizerunku szkoły i zachęci do pracy innych - zarówno uczniów jak i nauczycieli. Przewidujemy wzrost wyników egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno – przyrodniczej i co za tym idzie, utrzymanie rosnącej tendencji rozwojowej szkoły oraz pozycji "szkoły sukcesu" ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Ewaluacja

Ewaluacja innowacji odbywać się będzie na bieżąco na podstawie analizy postępów w nauce, a także raz w roku na podstawie ankiety skierowanej do uczniów i rodziców, której wyniki zostaną uwzględnione w planowaniu pracy na rok szkolny 2013/2014.