Opis innowacji pedagogicznej z języka angielskiego "English Adventure"

autor: Patrycja Bulińska- Dziuba, data dodania: 14.05.2012

English Adventure
(in middle school)

Spis treści:

 1. Założenia programowe innowacji i cele ogólne
 2.  Cele szczegółowe
 3.  Narzędzia i sposoby osiągania celów
 4. Efekty pracy
 5. Ewaluacja 
 6. Zasady rekrutacji do klasy I gimnazjum o profilu językowym.

Ad1)

Większość młodych Polaków zapytana w spontanicznej rozmowie- Czy mówisz po angielsku?- odpowiada, iż spędzili kilka lat na ćwiczeniu gramatyki angielskiej, czasów i zapamiętywaniu list czasowników, jednakże ich aktualne umiejętności językowe wypadają słabo w praktyce. Największą przeszkodą w poprawnym porozumiewaniu się w języku angielskim jest niepoprawna fonetyka, która zaburza komunikację i czyni wypowiedź niezrozumiałą. Tę myśl można zobrazować chociażby najczęstszymi sytuacjami językowymi, w których słaba fonetyka rozmówcy była źródłem jego niezrozumienia w akcie komunikacji. Chcę powiedzieć owca (sheep), a artykułuję statek (ship), opowiadam w jakim mieście mieszkam (live), lecz mój interlokutor zrozumiał, że dokądś wyjeżdżam (leave). Tyle na temat jakości wypowiedzi, a co z jej swobodą ? Czy równie poprawnie przeciętny Polak jest w stanie odpowiedzieć na pytanie – Czym zajmuje się Pani/ Pan w życiu? (What do you do?), co w przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji komunikacyjnych- Czy jest Pani/ Pan ubezpieczony? (Are you insured?). W drugim przykładzie mamy do czynienia z małym zakresem słownictwa czynnego, który jest kolejnym czynnikiem osłabiającym poprawność konwersacji w języku obcym. Zarówno pierwsza, jak i druga sytuacja komunikacyjna mieści się w warstwie tzw. sytuacji dnia codziennego, a więc nie powinna sprawiać trudności osobie, która uczy się języka od paru lat. Moja kilkuletnia praktyka nauczania języka angielskiego skłania mnie jednak do innych wniosków. Trudność sprawiają nam nie tylko sytuacje dnia powszedniego, ale i zakres tematów, na które moglibyśmy się w miarę płynnie porozumieć oraz nade wszystko poprawna wymowa brytyjska.

Innowacja pedagogiczna, nad którą chciałabym podjąć pracę w roku szkolnym 2012/2013 jest projektem, który zakłada trzyletnią pracę z uczniem o wysokich kompetencjach językowych na wejściu do gimnazjum (uczeń kontynuujący naukę języka). Po trzech latach „przygody” z językiem angielskim, uczniowie klasy z innowacją będą przygotowani do dalszej nauki w liceach profilowanych językowo lub też, wybiegając jeszcze dalej w przyszłość, będą starać się o status studenta anglistyki bądź kierunku z wykładowym angielskim. Innowacja została opracowana na podstawie Programu Nauczania Języka Angielskiego zgodnego z Nową Podstawą Programową (dla III etapu edukacyjnego gimnazjum, poziom III.1 dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego- autorki: Barbara Tittenbrun, Ewa Piotrowska) i jej zasadniczym celem jest: poszerzenie wiedzy i umiejętności językowych ucznia zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego na III etapie nauki, z naciskiem na zastosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach językowych życia codziennego.

Cele ogólne innowacji „English Adventure” to:

 1. rozwijanie wiedzy i umiejętności językowych w ramach wszystkich kompetencji językowych (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na aspekt prowadzenia swobodnej konwersacji,
 2. kształtowanie poprawnej, zbliżonej do rodzimego użytkownika języka angielskiego wymowy (z uwzględnieniem intonacji, akcentu),
 3. poszerzanie wiedzy interdyscyplinarnej poprzez pracę z tekstem o tematyce z zakresu współczesnej medycyny, odkryć naukowych, ochrony środowiska itp.
 4. czytanie i analizowanie krótkich opowiadań w j. angielskim,
 5. wzbogacanie wiedzy o elementy kulturoznawcze (wiedza okrajach anglojęzycznych ze szczególnym naciskiem na Wielką Brytanię),
 6. kreowanie postaw współdziałania w grupie, tolerancji w stosunku do uczestników zajęć, wzajemnej pomocy w nauce,
 7. rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe,
 8. nawiązanie współpracy z wydziałem anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu,

Ad 2)

Cele szczegółowe. Uczeń:

 • osiąga poziom skutecznego porozumiewania się w języku angielskim (w mowie i piśmie) poprzez rozszerzenie zasobu środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych, fonetycznych),
 • posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu fonetyki brytyjskiej, w tym umiejętności generowania poprawnych głosek w izolacji, jak i w ciągu fonicznym,
 • konwersuje na różnorodne tematy poprzez obcowanie z wieloma tekstami o dużej rozpiętości tematycznej i trudności leksykalnej,
 • rozumie teksty czytane na poziomie dosłownym i metaforycznym (praca z lekturą omawianie problematyki utworu, analizowanie znaczenia symboli, słów kluczy, tytułów książek i tekstów),
 • posiada wiedzę o kulturze, literaturze, nauce i historii współczesnej krajów anglojęzycznych,
 • zna własny model uczenia się języka poprzez podejmowanie określonych stylów uczenia się na zajęciach (metody wzrokowe- fiszki, ruchowe- drama, słuchowe- przedstawianie krótkich referatów itp.),
 • pracuje w zespole nad projektem (odgrywanie scenek, realizacja przedstawień, konwersacje telefoniczne),
 • samodzielnie pracuje nad językiem, analizuje źródła (słowniki, e- słowniki, proza brytyjska, readers’y),
 • uzyskuje dobry wynik na egzaminie gimnazjalnym z j. angielskiego,

Ad3)

W trakcie realizacji innowacji przewiduje się zastosowanie następujących metod, form i technik pracy:

 • projekty: metoda pracy pozwalająca uczniom na swobodny wybór zarówno treści jak i formy nauki. Uczniowie sami rozdzielają pomiędzy sobą zadania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami,
 • techniki teatralne: odgrywanie ról, inscenizacje oraz wspólne wyjścia do teatru na sztuki anglojęzyczne,
 • techniki multimedialne (Internet): praca z materiałem autentycznym, np.: BBC World Service: Learning English- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish lub z innymi publikacjami w języku angielskim,
 • DVD/Video/ Telewizja: prezentowanie materiałów kulturowych, filmów brytyjskich przedstawiających współczesne realia społeczne, korzystanie ze stacji: BBC, Discovery;
 • lektura tekstów literackich , popularnonaukowych,
 • dyskusja na istotne dla młodzieży tematy,
 • wykład: uczestniczenie w wykładach przedmiotowych na wydziale anglistyki UAM i WSJO w Poznaniu,

Ad 4)

Przewidywanym efektem nauczania w obszarze innowacji będzie próba stworzenia nowego profilu absolwenta naszej szkoły. Będzie to uczeń cechujący się dobrą znajomością języka, ale i świadomością językową rozpoznawalną w praktycznym użyciu angielskiego. Uczeń, dla którego konwersowanie na tematy omówione na zajęciach nie stanowić będzie większych problemów. Uczeń skłonny do refleksji nad językiem, którym włada oraz dążący do autokorekty i poszerzania dalszej wiedzy językowej w kolejnych latach nauki. Wreszcie człowiek, dla którego przygoda z i. angielskim w gimnazjum jest początkiem kolejnych wyzwań edukacyjnych i zawodowych w oparciu o język. Moje ambicje dotyczą również spraw kluczowych w nauce języka, takich jak: chęć poznania nowych obszarów społecznych i kulturowych przez ucznia innowacji, chęć zaprezentowania swojej wiedzy na konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcie jak najlepszego wyniku na egzaminie końcowym z języka angielskiego.

Ad5)

Formy sprawdzania wiedzy:

 • prace klasowe, testy – np. na zakończenie rozdziału, testy semestralne,
 • kartkówki – zapowiedziane i niezapowiedziane,
 • prace domowe,
 • prace pisemne (mail, zaproszenie, list oficjalny),
 • odpowiedzi ustne, - prace projektowe (ocenianie zarówno ze względu na proces ich powstawania, jak i sam projekt),
 • bieżąca obserwacja aktywności na zajęciach,
 • samooceny uczniów (m.in. Self -Check Tests).