Regulamin Gimnazjum nr 1 (po zmianach z dnia 21 czerwca 2007 r. )

data dodania: 7.09.2007

(załącznik nr 11)


Regulamin opracował zespół powołany przez Radę Pedagogiczną, po konsultacji z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców. Stanowi on uszczegółowienie praw i obowiązków ucznia, z uwzględnieniem typu i charakteru naszej szkoły, jej tradycji i zwyczajów.

I. Uczeń ma obowiązek

 1. Słuchać poleceń nauczyciela.
 2. Regularnie uczestniczyć w lekcjach i przedkładać pisemne usprawiedliwienie nieobecności.
 3. Obchodzić się z szacunkiem i zaufaniem do innych osób.
 4. Nie używać przemocy.
 5. Tak wyrażać krytykę, aby nie ranić i nie poniżać.
 6. Nie używać obraźliwych wyrażeń w stosunku do innych osób.
 7. Ponosić odpowiedzialność za mienie szkolne, klasowe oraz swoje postępowanie.
 8. Całkowicie unikać papierosów, alkoholu i narkotyków.
 9. Nie przynosić do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (gaz, noże, broń itp.).
 10. W szczególności ma obowiązek:

  1) przychodzić do szkoły w obowiązującym schludnym stroju,

  2) na uroczystości szkolne i państwowe, egzaminy przychodzić w stroju galowym,

  3) przychodzić do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji,

  4) wchodząc do szkoły zostawiać wierzchnie okrycie w szatni (okres jesienno – zimowy),

  5) spędzać przerwy na boisku (sygnalizowane dwukrotnym sygnałem dzwonka),

  6) nie opuszczać terenu szkoły w czasie lekcji oraz przerw,

  7) posiadać indeks/dzienniczek, przedstawiać go nauczycielowi podczas każdego odpytywania, każdej kontroli wiadomości i umiejętności,

  8) posiadać identyfikator.

II. Uczeń ma prawo

 1. Do wyrażania w kulturalny sposób krytyki wobec określonych sytuacji i ludzi.
 2. Być traktowany przez nauczycieli z szacunkiem i zaufaniem.
 3. Otrzymywać informacje o swoich osiągnięciach (oceny, uwagi opisowe).
 4. Ma prawo czuć się bezpiecznie na lekcjach i przerwach.
 5. Korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oferowanej w szkole.
 6. W szczególności uczeń ma prawo:

  1) być wybieranym i wybierać kandydatów do Prezydium SU zgodnie z Ordynacją Wyborczą do SU zawartą w Regulaminie SU,

  2) jawnie, kulturalnie wyrażać opinie dotyczące życia szkoły na zebraniach SU oraz na naradach klasowych, a przedstawiciele Prezydium SU na posiedzeniach Rady Pedagogicznych i zebraniach Rady Rodziców,

  3) korzystać z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pod nadzorem nauczyciela zgodnie z ich przeznaczeniem (na terenie obiektu sportowego uczeń może przebywać tylko w obuwiu sportowym),

  4) być powiadamianym z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych całogodzinnych prac klasowych i sprawdzianu wiadomości (w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy, ocenione prace uczeń otrzymuje w terminie do dwóch tygodni),

  5) odwołać się od oceny rocznej do dyrektora szkoły zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, a od oceny cząstkowej bezpośrednio u nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora szkoły,

  6) korzystać z pomocy w nauce udzielanej przez nauczyciela w ramach zespołów wyrównawczych oraz indywidualnych konsultacji, jak i ze strony kolegów,

  7) korzystać z pomocy socjalnej w ramach posiadanych przez szkołę funduszy,

  8) brać udział w konkursach na zasadach określonych Regulaminem danego konkursu.

III. Nagrody

Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub zespołowo na wniosek wychowawców klas, opiekunów, organizacji, Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły:

 1. Nagrody indywidualne:
  1. świadectwo z wyróżnieniem,
  2. nagroda rzeczowa za najwyższą średnią ocen szczegółowych - klasa III,
  3. pochwała wychowawcy klasy,
  4. pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej,
  5. list pochwalny skierowany do rodziców,
  6. wpis do "Złotej Księgi" – na zakończenie III klasy,
  7. dyplom lub nagroda rzeczowa,
  8. nagroda rzeczowa za najlepszy wynik egzaminu gimnazjalnego - klasa III.
 2. Nagrody zespołowe:
  1. pochwała wychowawcy klasy,
  2. pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej,
  3. dyplom lub nagroda rzeczowa.

IV. Kary

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Gimnazjum uczeń może być ukarany:

 1. upomnieniem wychowawcy klasy,
 2. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
 3. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 4. przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,
 5. przeniesieniem do innej szkoły,
 6. pisemnym zawiadomieniem rodziców w indeksie / dzienniczku lub odrębnym pismem wystosowanym przez dyrektora szkoły.

V. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły dyrektor szkoły może wprowadzić zakaz organizowania imprez dla młodzieży całej szkoły, poziomów klas lub pojedynczych klas.
 2. Nadrzędnym dokumentem w stosunku do niniejszego Regulaminu jest Konwencja Praw Dziecka, Ustawa o Systemie Oświaty oraz Statut Szkoły.
 3. Zmiany w Regulaminie dokonywać może Rada Pedagogiczna na wniosek Zespołu Wychowawczego, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ....................

Przewodniczący Rady Rodziców ....................

Przewodniczący Rady Pedagogicznej ....................